Kulinarna zabawa w PnŚ - regulamin

Kochani! Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs! W komentarzach pod tym postem czekamy na Wasze przepisy na najbardziej aromatyczny ŻUREK WIELKANOCNY wszechczasów. Zupy to takie dania, w których kompozycja składników i przypraw ma ogromny wpływ na finalny smak. Bo mazurki i baby ze swoją słodyczą zawsze się obronią.. Wysyłajcie przepisy wraz ze zdjęciem przygotowanego przez Was żurku! Na propozycje czekamy do środy. Najciekawsze cztery pomysły nagrodzimy, a najlepszy przepis otrzyma nagrodę główną i przygotujemy go w naszej kuchni już za tydzień, 10. kwietnia

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE „PYTANIA NA ŚNIADANIE” PROGRAMU 2 TVP S.A. „Konkurs na Wielkanocny Żurek!” 
 
§ 1 
Organizator Konkursu 
Konkurs „Konkurs na Wielkanocny Żurek!” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, zwaną dalej „Organizatorem”. 
 
§ 2 
Zakres podmiotowy Konkursu 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 
2. Uczestnik  zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin i tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wszystkich osób widocznych na przesłanym przez uczestnika przepisu oraz zdjęcia zdjęciu w audycji TVP2 "Pytanie na śniadanie”. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę wykonawcy zdjęcia na jego rozpowszechnianie zgodne z warunkami niniejszego Konkursu oraz zgody  osób ukazanych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku w Audycji  i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia praw  tych osób. Audycja będzie wykorzystywana (w całości lub we fragmentach) na następujących polach eksploatacji: 
- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na : nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
- nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, także  wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub webcasting; 
- nadawanie za pośrednictwem satelity; 
- reemisja; 
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych; 
- wykorzystanie na stronach internetowych   
- wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
- wykorzystanie fragmentów Audycji do celów promocyjnych lub  reklamy Audycji lub Telewizji; 
 
§ 3 
Ocena fotografii   
Spośród nadesłanych zdjęć Redakcja  „Pytania na śniadanie” wybierze zwycięzców(uczestników konkursu) – autorów przepisu oraz zdjęcia: opublikuj na funpagu Pytania na Śniadanie (facebook) przepisu Wielkanocy Żur oraz zdjęcia. Dotyczy osób dorosłych – związków, narzeczonych, małżeństw etc.

§ 4 
Emisja Audycji 
Konkurs będzie emitowany na żywo w dn. od 11 lutego 2017 do 14 lutego 2017, w godz. między 8.00 a 11.00 w „Pytaniu na śniadanie” w Programie 2 Telewizji Polskiej S.A (zwanym dalej „Audycją”).  

§ 5 
Przebieg Konkursu 
1.Konkurs polega na wysłaniu przepisu oraz zdjęcia w formie elektronicznej w sposób określony w ust. 3.
2. 3 kwietnia  b.r. w trakcie trwania Audycji Prowadzący będą zachęcać Telewidzów do wysyłania zdjęć klub filmów z tekstem.

3. Przepisu oraz zdjęcia należy wysyłać na funpage „Pytania na Śniadanie” na portalu społecznościowym Facebook – pod postem zachęcającym do wysyłania takich zdjęć. Wybrane przez Redakcję „Pytania na śniadanie” zdjęcia lub filmy wraz z tekstem pokażemy w audycji w dniu 3.04 i 10.04. b.r.  
4. 10 kwietnia b.r. odbędzie się finał konkursu – spośród wszystkich uczestników konkursu Redakcja wybierze 5. najlepszych zdaniem redakcji PNŚ propozycji (1 zwycięzca, 4 wyróżnionych).
5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby oraz członkowie ich rodzin, o stopniu pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej lub bocznej, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie wygrały żadnej nagrody w ramach konkursów organizowanych w „Pytaniu na śniadanie”.
6. Pracownicy i współpracownicy TVP S.A. nie mogą brać udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
8. Organizator oraz wskazane przez niego inne podmioty mogą opublikować dane osobowe zgłoszonych Uczestników (imię, nazwisko, miejscowość) oraz nadesłane zdjęcia na stronie internetowej: www.pytanie.tvp.pl  
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagrody.
10. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację  Regulaminu Konkursu.

§ 6 
Nagrody
1.Nagrody w finale konkursu – 10 kwietnia 2017r. nie przekraczają kwoty 700 zł.
Pięć nagród: nagroda główna (jedna sztuka - zestaw garnków i zestaw przypraw), Nagrody dla wyróżnionych (cztery - tzw. nagrody pocieszenia; zestawy przypraw).
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. 10 kwietnia 2017 roku Redakcja wybierze zwycięzców konkursu (spośród uczestników) – ich liczba jest równa liczbie nagród (§ 6 Nagrody - ust. 1). Redakcja pokazuje w Audycji wygrane przepis i zdjęcie . Informuje o nagrodach. Jedno zdjęcia i przepis - jeden Telewidz (uczestnik) może wygrać jedną nagrodę .
4. Redakcja, czyli Administrator Funpagu Programu „Pytania na Śniadanie” na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 30 dni od przeprowadzenia konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami - wyśle wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem wygranej i prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.  Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia konkursu, nagroda zostanie przyznana innej osobie – innemu uczestnikowi odpowiedniego dla nagrody konkursu. Procedura wręczenia nagrody w przypadku nowego zwycięzcy – j.w.  (§ 6).  
 
§ 7 
Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników pisemnie na adres: Telewizja Polska SA ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa z dopiskiem: Pytanie na śniadanie w ciągu 24 godzin po emisji Audycji (emisja zdjęć w dniu 5 października 2015 ). Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. 
3. Reklamacje rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie: 
a)    przedstawiciel Redakcji „Pytania na śniadanie”, 
b)    Kierownik Redakcji Oprawy i Promocji TVP 2. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca od daty emisji Audycji, a odpowiedź doręczona zostanie w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika. 
5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.