Odchudzanie na Śniadanie, trzecia edycja cyklu Konrada Gacy - regulamin

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W CYKLU TELEWIZYJNYM POD TYTUŁEM „ODCHUDZANIE NA ŚNIADANIE” EMITOWANYM W RAMACH AUDYCJI TELEWIZYJNEJ „PYTANIE NA ŚNIADANIE”

§1
Postanowienia ogólne
1.1.    Organizatorami naboru uczestników do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, który zostanie wyemitowany w audycji telewizyjnej „Pytanie na śniadanie” na antenie Programu 2 TVP są Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł we współpracy ze Stowarzyszeniem Walki z Otyłością „FATKILLERS” z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fabrycznej 2 (zwani dalej Organizatorami).
1.2.    Zgłoszenia do naboru uczestników będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2016 roku do dnia 16 marca 2016 roku do godziny 23:59. Zasady naboru określa niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem).
1.3.    Uczestnikami cyklu telewizyjnego (dalej zwanymi Zgłaszającymi) mogą zostać osoby zmagające się z nadwagą, które napisały list (zwany dalej Zgłoszeniem) do Konrada Gacy, opisujący ich historię związaną z odchudzaniem, dołączyły do niego zdjęcie i wysłały go na adres: pns@odchudzanienasniadanie.pl
1.4.    Każdy Zgłaszający może wycofać się z naboru przed decyzją Organizatora o wybraniu Zgłaszającego do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, ale wówczas traci prawo udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”.
1.5.    Rezygnacja Zgłaszającego z naboru, już po decyzji Organizatora o wybraniu Zgłaszającego do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie” na podstawie otrzymanego pisma, równa się z nałożeniem na Zgłaszającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdorazowo za niewystąpienie w odcinku cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie” płatnej na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora z 14-dniowym terminem płatności. Udział zgłaszającego w cyklu „Odchudzanie na śniadanie” równoznaczny jest z wystąpieniem w co najmniej dwóch odcinkach cyklu, zatem z powodu Rezygnacji z naboru, już po decyzji Organizatora o wybraniu Zgłaszającego do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, Organizatorzy mogą nałożyć na Zgłaszającego karę łączną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).Zapis o nocie stosuje się odpowiednio.
1.6.    Organizatorzy mają prawo wykluczyć Zgłaszającego z naboru w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
1.7.    Udział Zgłaszającego w naborze jest dobrowolny i nieodpłatny.
1.8.    Zapisów o karze z punktu 1.5 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nagłą chorobę potwierdzona zwolnieniem lekarski, pobyt w szpitalu, śmierć osoby bliskiej.

§2
Zgłoszenie uczestnictwa do cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”
2.1.    Pod pojęciem Zgłaszającego rozumie się osobę fizyczną, która w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2.    W celu zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie” należy w terminie określonym w § 1 ust. 1.2 Regulaminu dokonać pisemnego Zgłoszenia.
1.9.    Pod pojęciem Zgłoszenia rozumie się napisanie listu do Konrada Gacy, zawierającego historię związaną z odchudzaniem, dołączenie do niego swojego zdjęcia oraz przesłanie go na adres pns@odchudzanienasniadanie.pl
2.3.    W Zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej Zgłaszającego, numer telefonu Uczestnika, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć, wzrost, wagę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb związanych z naborem przewidzianym w niniejszym Regulaminie (wzór – Załącznik nr 1 do Regulaminu).
2.4.    Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, w tym koszty dojazdów, ponosi Zgłaszający. Zgłaszającemu nie przysługują żadne  roszczenia o zwrot poniesionych kosztów związanych z udziałem w naborze.
2.5.    Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Organizatorom aktualne badania lekarskie  pozwalające na poddanie się kuracji i wszelkim związanym z nią działaniom wynikającym z programu Stowarzyszenia Walki z Otyłością.


§3
Wyłanianie finalistów naboru do cyklu telewizyjnego
3.1.    Spośród Zgłaszających Organizatorzy dokonają wyboru 8 potencjalnych uczestników cyklu telewizyjnego. Z wybranymi w ten sposób Zgłaszającymi będą się kontaktować przedstawiciele Organizatorów, w celu uzgodnienia możliwości i warunków ewentualnego udziału w realizacji cyklu.
3.2.    Ze względu na charakter i założenia merytoryczne cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie” oraz szczególne cechy osób, które mają być jego uczestnikami, jedyną okolicznością potwierdzającą wybór Zgłaszającego jako uczestnika cyklu jest odrębna umowa, którą Zgłaszający zawiera w formie pisemnej ze Stowarzyszeniem Walki z Otyłością „FATKILLERS”. Umowa ta w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki strony związanej z realizacją i udziałem w cyklu telewizyjnym . Do czasu zawarcia takiej umowy Zgłaszający nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w realizacji poszczególnych odcinków cyklu „Odchudzanie na śniadanie”.
3.3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące ewentualnego uczestnictwa w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”.

3.4.    Brak odpowiedzi ze strony Organizatorów lub odpowiedź odmowna nie stanowi podstawy do występowania względem Organizatorów z roszczeniem o przyjęcie do udziału w realizacji cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”.
3.5.    Po wyborze do cyklu telewizyjnego Zgłaszający będą mieli możliwość porozmawiania bezpośrednio z ekspertem, w ramach cyklu Odchudzanie na śniadanie. Konrad Gaca doradzi im i zainspiruje do nowych wyzwań związanych ze zdrowym stylem życia oraz wyznaczy im zadanie, związane ze zdrowym odżywianiem i/lub motywacją/psychologią, do wykonania którego Zgłaszający zobowiązują się, podpisując umowę opisaną §3 pkt. 3.2.
3.6.    Podpisanie umowy przez Zgłaszającego, opisanej w §3 pkt. 3.2, zobowiązuje go do:
a)    wystąpień w co najmniej dwóch odcinkach cyklu „Odchudzanie na śniadanie” (pierwszy odcinek – rozmowa na żywo z Konradem Gacą i drugi odcinek – 2 tygodnie po rozmowie na żywo, po wykonaniu zadania opisanego w §3 pkt. 3.5),
b)    wyrażenia zgody na sfilmowanie wykonania zadania przez Organizatorów, na potrzeby stworzenia felietonu, wyemitowanego w cyklu „Odchudzanie na śniadanie”.
3.7.    Zgłaszający, który najbardziej przekona eksperta do swojej gotowości do zmiany, weźmie udział w specjalnym projekcie telewizyjnym.
3.8.    Opis działań w których będzie uczestniczył Zgłaszający wraz z harmonogramem zostanie ujęty w umowie opisanej w §3 pkt. 3.2.
§4
Zasady uczestnictwa w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”
4.1.    Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada wyłączne prawa autorskie do materiałów zgłoszonych (zdjęcie) oraz upoważnia do wykorzystywania go dla potrzeb cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie” w dowolny sposób oraz że nie ciążą na nich prawa osób trzecich, na polach eksploatacji określonych w załączniku.
4.2.    Uczestnik cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie” oświadcza, iż udziela Organizatorom nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na utrwalenie swojego wizerunku
i głosu i ich publicznego udostępniania i rozpowszechnianie w audycji telewizyjnej, która będzie eksploatowana na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do uczestnictwa w realizacji cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”. Zapisy o karze stosuje się odpowiednio z §1 pkt 1.5.
4.3.    W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatorów wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w §4 pkt. 4.1, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów, zwalniając Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
§5
Ochrona danych osobowych
5.1.    Podanie przez Zgłaszającego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w naborze uczestników do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, który zostanie wyemitowany w audycji telewizyjnej „Pytanie na śniadanie” na antenie Programu 2. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem naboru uczestników do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie” oraz właściwym cyklem telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”.

5.2.    Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym naborze, w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia są Organizatorzy.
5.3.    Organizatorzy zapewniają ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie z zastrzeżeniem wykorzystania wyłącznie do celów realizacji cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.4.    Organizatorzy nie będą przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
5.5.    Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w naborze uczestników do cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”.
5.6.    Zgłaszający ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Telewizja Polska S.A., Redakcja audycji „Pytanie na śniadanie” lub Stowarzyszenie Walki z Otyłością „FATKILLERS” ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin.

§6
Postanowienia końcowe
6.1.    Regulamin naboru uczestników cyklu telewizyjnego „Odchudzanie na śniadanie”, będzie dostępny w siedzibie Organizatorów w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17, w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 oraz na stronie internetowej www.pytanienasniadanie.tvp.pl
6.2.    Pisemne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w audycji telewizyjnej „Odchudzanie na śniadanie” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
6.3.    Organizatorom przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia naboru do realizacji cyklicznych materiałów telewizyjnych. Organizatorom przysługuje prawo zaniechania realizacji audycji telewizyjnej bez podania przyczyn. Informacja o wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności zostanie podana przez Organizatorów do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu zgodnie z §6 Regulaminu. Zmiany Regulaminu następują zawsze z poszanowaniem praw nabytych Zgłaszających.
6.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór Oświadczenia

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu do naboru uczestników do udziału w cyklu telewizyjnym „Odchudzanie na śniadanie”, który zostanie wyemitowany w audycji telewizyjnej „Pytanie na śniadanie” na antenie Programu 2 TVP przez Organizatorów naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ), dla potrzeb związanych z naborem przewidzianym w Regulaminie naboru uczestników do udziału w cyklu telewizyjnym pod tytułem „Odchudzanie na śniadanie” emitowanym w ramach audycji telewizyjnej „Pytanie na śniadanie”.


__________________________                      ________________________
        miejscowość, data                                           podpis Zgłaszającego